Χωρίς ανασχηματισμό ο Δήμος Ασπροπύργου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

01/09/2021, 3:51 μμ

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Μελετίου, η θητεία των νυν Αντιδημάρχων παρατείνεται έως τις 5 Νοεμβρίου του 2021, όταν και με νέα του απόφαση θα ορίσει τους νέους Αντιδημάρχους.

Υπενθυμίζεται ότι χρέη αντιδημάρχων εκτελούν οι:

 • Καραμπούλας Αντώνιος, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Παπαδόπουλος Αναστάσιος, με αρμοδιότητες του οργανικού τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Μαυρίδου Σοφία, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας
 • Κωνσταντινίδης Αβραάμ, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και
 • Τσίγκος Θεμιστοκλής, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και του οργανικού τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Ιωάννης Νέζης, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης “Πράσινης Ενέργειας”, “Προγραμματισμού Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας” και του γραφείου Αγροτικής Πολιτικής
 • Μιχαήλ Ψωμιάδης, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης των Ανθρωπίνων Πόρων,  του γραφείου Ενίσχυσης της Απασχόλησης και την εποπτεία της Δημοτικής Αστυνομίας.

 

Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου:

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Ασπροπύργου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 30.251 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ασπροπύργου μπορεί να ορισθούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι.
 7. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20.08.2019: «Ορισμός Αντιδημάρχων».
 8. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.  48/22119/07.04.2020: «Ορισμός Αντιδημάρχων».
 9. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 90/59849/21-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΞ2345ΧΘ7-108) : «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής».
 10. Την υπ’ αρ. 2838/16999/1.09.2020 (ΑΔΑ: 64ΧΝΩΨΝ-Ω76) απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 2838/16999/1.09.2020 (ΑΔΑ: 64ΧΝΩΨΝ-Ω76) απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων, ως προς την ημερομηνία λήξης της θητείας τους, η ο οποία παρατείνετε μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2021.  Κατά τα λοιπά η απόφαση παραμένει ως έχει.

Β. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ασπροπύργου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

 

      Ο  Δήμαρχος

                                                                                           

 Νικόλαος Ι. Μελετίου

Διαβάστε επίσης