Πρόσληψη 10 ατόμων στην ΚΕΔΑ

Ασπρόπυργος

22/01/2021, 2:15 μμ

Η Κ.Ε.Δ.Α. θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη και οκτάμηνη και σε κάθε περίπτωση (όχι μετά την 5η Ιουλίου του 2021) σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αντιστοίχως, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (covid-19), για την εύρυθμη λειτουργία των Βρεφικών σταθμών

Οι ειδικότητες για τους ενδιαφερόμενους είναι:

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το πέρας των τεσσάρων (4) μηνών.

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το πέρας των τεσσάρων (4) μηνών.

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  2 Από την υπογραφή της σύμβασης έως οκτώ (8) μηνών και σε κάθε περίπτωση (όχι μετά την 5η Ιουλίου του 2021).

ΣΥΝΟΛΑ 10

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ την οποία και θα την βρούν αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΑ www.kedaspropyrgos.gr και θα πρέπει να την αποστείλουν έως και την Δευτέρα 25/01/2021 και ώρα 12:00 μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο της Κ.Ε.Δ.Α. (kedaspopyrgou@gmail.com) υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους, πρόσφατης έκδοσης.
  3. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: «Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση. πλαστογραφία. απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»
  4. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία να δηλώνουν ότι: «Έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που αιτούνται.
  5. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-10-ΑΤΟΜΑ-COVID

ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε επίσης