ΔΕΗ: Προσλήψεις 2 εργατών στον Ασπρόπυργο

Ασπρόπυργος

02/01/2020, 7:18 μμ

Η ∆ιεύθυνση Παραγωγής Νησιών, ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν συνολικά δύο (2) άτομα, ένα (1) στο Συνεργείο Συντήρησης Επισκευής και Αποκατάστασης Βλαβών Ασπροπύργου που εποπτεύεται από τον Τομέα Συντήρησης και ένα (1) στον Τομέα Υλικού Προμηθειών στην 2301 Αποθήκη Ασπροπύργου, της ∆ΠΑΝ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 07/01/2020 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου ∆υναμικού & ∆ιοικητικής Μέριμνας της ∆ΠΑΝ (Λ. Συγγρού 112, Κουκάκι), την ειδική έντυπη

Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση, διανέμεται από τη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου ∆υναμικού & ∆ιοικητικής Μέριμνας στην ανωτέρω ∆ιεύθυνση.

 

Πηγή: aftodioikisi.gr