Δείτε live την 1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου 19/01/2021

Γράφει:

Ασπρόπυργος

19/01/2021, 7:06 μμ

Θέμα 1ο :Ενημέρωση για την πανδημία του COVID-19 και μέτρα στήριξης των συμπολιτών μας.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Θέμα 2ο :Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβήςυπηρεσιών του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 , άρθρα 233& 240 του Ν. 3463/2006, για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο :Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 , άρθρα 233& 240 του Ν. 3463/2006, για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο:Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής, βάσει της παρ.1, του άρθρου 7, του Π.Δ.270/81 (εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2021).

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο:Ορισμός τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών (παρ. 1,2, του άρθρου 1 και παρ. 3, του άρθρου 3, του Π.Δ. 270/81), για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο:Ορισμός υπαλλήλων για την ταμειακή διαχείριση του Δήμου Ασπροπύργου, για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο:Ορισμός μελών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & εν γένει Αμφισβητήσεων, (άρθρο 32, του Ν. 1080/80), για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 8ο:Ορισμός μελών Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας Αδήλωτων Γυναικών, (άρθρο 2, της παρ. 1, του από 6-10-1954 Βασιλικού Διατάγματος), για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 9ο:Ορισμός μελών Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών Εγγράφων –Αρχείου, (υπ` αριθμ. 480/16-09-85 ΦΕΚ Α`/173/14-10-1985), για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 10ο:Ορισμός μελών Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών και άνευ αξίας αντικειμένων, (άρθρο 199, παρ. 6, του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α`/08-06-2006), για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 11ο:Ορισμός μελών `Α βάθμιας Επιτροπής Ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ` αριθμ. 267/1999 εγγράφου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτ. Αττικής), για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 12ο:Ορισμός μελών Επιτροπής για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων ακαταλληλότητας ή του ασύμφορου χρησιμοποίησης μηχανημάτων και αυτοκινήτων, (υπ` αριθμ. 6400/20600/25-05-84 ΦΕΚ Υπ. Αποφ.), για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 13ο:Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, (Ν. 3013/2002 και 3463/2006), για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο ΔήμαρχοςΑσπροπύργου, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 14ο:Ορισμός μελών Εκτιμητικής Επιτροπής Κινητής Περιουσίας, (άρθρο 26, του Ν. 3463/2006), για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 15ο:Ορισμός μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Δικαιολογητικών δυνητικά ωφελούμενων, από το Κοινωνικό Κατάστημα Αλληλεγγύης του Δήμου Ασπροπύργου «Ο Πλησίον», (σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Καταστήματος-αρ. απόφασης 68/2012 Δημοτικού Συμβουλίου), και ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου για τη Διαχείριση των Τραπεζικών Λογαριασμών, του ανωτέρω Κοινωνικού Καταστήματος, για το έτος 2021.

Εισηγητής:Η Εντεταλμένη Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικών Δομών, κα Γεωργία Πηλιχού.

Θέμα 16ο:Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ( άρθρο 50 του Ν.1566/1985) για τοέτος2021.

Εισηγητής:Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 17ο:Σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας κα Ευθυμία Τσίγκου.

Θέμα 18ο: Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπήςγια την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων, που πρόκειται υποχρεωτικά να σφαγούν ή να θανατωθούν, για το έτος 2021.

Εισηγητής:Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 19ο: Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος κυλικείων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με το Ν. 4735/2020/Φ.Ε.Κ.197 Α ́/12-10-2020.

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου, κος Φίλης Γεώργιος.

Θέμα 20ο:Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση ονόματος τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου, κος Φίλης Γεώργιος.

Θέμα 21ο:Λήψη απόφασης για την «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «Μονάδα αποθήκευσης γαλακτοκομικών προϊόντων, με ή χωρίς ψύξη της ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΕ» στην θέση Δύο Πεύκα”.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 22ο: Σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Ασπροπύργου με τον Δήμο Μάνδρας –Ειδυλλίας με τίτλο: «ΣΥΜΒΑΣΗΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας , κος Ευστάθιος Ρεστέμης.

Διαβάστε επίσης