Δείτε την 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου

Ασπρόπυργος

13/05/2020, 1:38 μμ

Η 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου έγινε χθες 12/05/2020 μέσω τηλεδιάσκεψης για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης επί της 8/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: Έγκρισης του Β2 Σταδίου της μελέτης «Ολοκλήρωση Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ασπροπύργου» και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρτ. 7623/27-04-2020 Εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τ. Υ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ασπροπύργου, για τη σύσταση των αναγκαίων οργανικών θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού, για την παροχή υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ αριθμ 50/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021- 2024 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρτ: 111/26-02-2020 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ αριθμ. 61/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020», σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 113/04-03-2020 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 448/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα : «Έγκριση Αναπροσαρμογής Τελών Χρήσεως Υπεδάφους Δήμου Ασπροπύργου, έτους 2019».

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ αριθμ. 11/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: έγκριση μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας» Δήμου Ασπροπύργου».

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης