Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Ασπροπύργου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

18/03/2021, 6:06 μμ

Δείτε το Δλτίο Τύπου του Δήμου:

Ενημερώνουμε τους οφειλέτες του Δήμου Ασπροπύργου ότι οφειλές από οποιαδήποτε αιτία,  που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021, όπως και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων,  ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα

α) Για τις επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα στο ΦΕΚ 961Β /11.03.2021.

Προϋποθέσεις για τα φυσικά πρόσωπα

Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να  πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Να είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν  σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid – 19,

2) Να είναι άνεργοι,

3) Να ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid – 19,

4) Να είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid – 19.

Πληροφορίες: 2132006466-6464 από την Τρίτη 23.03.2021

Διαβάστε επίσης